Et ve Balık Kurumu Tanıtım Filmi

TANITIM FİLMİ İNDİR
Misyon:
Hayvancılık sektöründe piyasayı regüle edici bir rol üstlenmek,  ülke  hayvancılığını teşvik etmek suretiyle istikrarlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak,
Yetiştiricilere garanti pazar olmak suretiyle üretimde devamlılığı sağlayarak,  ülkemizin hayvancılık   potansiyeli yüksek ancak gelişmişlik düzeyi yönüyle geri kalmış bölgelerinde  sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak,
Üretimde kaliteyi artırmak, tüketiciye güvenilir ve ekonomik ürünler sunmak.
Vizyon: Et üretiminde kalite ve istikrar, pazarda denge, sektördeki öncülüğünü sürdüren bir kuruluş olmak.
EBK TARİHÇE ve GENEL BİLGİLER
Et ve Balık Kurumu 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, 28/08/1952 tarih ve 3/15597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan, K/871 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı üzerine, 01/10/1952 tarihinde “Et ve Balık Kurumu” unvanı ile Ticaret Bakanlığına bağlı 40 milyon TL sermayeli bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak kurulmuştur.
Et ve Balık Kurumunun kuruluşu, özel sektörün gelişmediği, sermaye birikiminin olmadığı, sanayi ve ticaretin gelişmediği, yetişmiş eleman sıkıntısının olduğu bir döneme rastlamaktadır.
Genç Türkiye Cumhuriyeti diğer sektörlerde olduğu gibi hayvancılık ve et sektöründe de gelişme sağlamak, istihdamı artırmak, ekonomik hayatın yükselmesini temin etmek maksadıyla Kamu İktisadi Devlet Kuruluşlarını kurmak suretiyle özel sektöre öncülük edip sanayinin gelişmesini ve sermaye birikiminin oluşmasını sağlamıştır. Bu maksada uygun olarak tarım sektöründe de Et ve Balık Kurumunu, Süt Endüstrisi Kurumunu, Yem Sanayi gibi kuruluşları kurmak suretiyle tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunulmuştur.
Et ve Balık Kurumu, veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve kesimlerini yaparak, hijyenik şartlarda kaliteli et üretmek için et kombinalarını faaliyete geçirmiş, ve hayvancılığın bir ticari emtia haline gelmesini sağlayarak et ve et ürünleri üretim sanayisini oluşturmuştur. Böylece ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINIŞ

Türkiye hayvancılığı ve ülke ekonomisi açısından önemli görevler üstlenen EBK, zaman içerisinde, bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) olduğu gibi yanlış ve siyasi yatırımlar, atıl kapasiteler, yanlış istihdam politikaları ve günlük siyasi kararlar nedeniyle zarar eder konuma gelmiş ve KİT’lerin özelleştirme programı çerçevesinde Bakanlar Kurulunun 20/05/1992 tarih ve 3088 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. 22/01/1993 tarih ve 93/2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile adı değiştirilerek “Et ve Balık Ürünleri A.Ş.” haline dönüştürülmüştür.
1990’lı yıllara kadar 37 iş yeri ile faaliyetini sürdüren Et ve Balık Kurumunun  bu güne kadar toplam 18 işletmesinin satışı yapılmış, 5 adedi de bedelsiz olarak resmi Kurumlara devredilmiş, 3 adeti ise kapatılmıştır.

ÖZELLEŞTİRELEN İŞYERLERİMİZ

ÖZELLEŞTİRMETARİHİ KOMBİNA
23.04.1995 Şanlıurfa Et Kombinası
Elazığ Et Kombinası
Bursa Et Kombinası
Kars Et Kombinası
Tatvan Et Kombinası
Suluova Et Kombinası
Afyon Et Kombinası
Malatya Et Kombinası
Kastamonu Et Kombinası
Bayburt Et Kombinası
03.07.1995 Ankara Et Kombinası
11.08.1995 Erzincan Et Kombinası
04.02.2000 Burdur Et Kombinası
Gaziantep Et Kombinası
Eskişehir Et Kombinası
Sivas Et Kombinası
12.05.2004 Manisa Et Kombinası
03.05.2004 Samsun Soğuk Deposu

DEVREDİLEN İŞYERLERİMİZ

DEVİR TARİHİ KOMBİNA DEVRALAN KURULUŞ
18.05.1994 Kızıltepe Et Kombinası Jandarma Genel Komutanlığı
13.08.1997 Yüksekova Et Kombinası Jandarma Genel Komutanlığı
28.02.2001 Fatsa Et Kombinası Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
08.11.2004 Konya Et Kombinası Konya Meram Belediyesi
Kayseri Et Kombinası Kayseri Büyükşehir Belediyesi

KAPATILAN İŞ YERLERİMİZ

KAPANMA TARİHİ KOMBİNA ve FABRİKA
08/07/1999 Trabzon Balık Mamulleri Fabrikası
24.04.2003 Zeytinburnu Et Kombinası
Haydarpaşa Et Sanayi İşletmesi

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAN CIKIŞ

Et ve Balık Kurumunun Türkiye hayvancılığı için yararlı olacağını düşünen Hükümetimiz hayvancılığı geliştirme, kalite standardını yükseltme politikaları doğrultusunda 26/08/2005 tarih ve 2005/104 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararındaki; “…Şirketin yeniden yapılanması, AB normlarına uygun olarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi…” temel gerekçesi ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak eski statüsüne iade edilmesine karar verilmiş ve 06/10/2005 tarih, 25958 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilmesi onaylanmıştır. Bu onay çerçevesinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uyumlu olarak hazırlanan yeni ana statümüzde Kurumumuzun unvanı Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
Yeni ana statümüz Yüksek Planlama Kurulunun 24/07/2006 tarih, 2006/T-25 sayılı kararı ile onaylanarak 17/08/2006 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Yeni ana statünün birinci maddesinde; “Kurumun yeniden yapılandırılarak, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi,” içerikli hüküm getirilmiş, ayrıca faaliyet konuları kapsamına; “Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak” hükmü konmak suretiyle Kurumumuza kamu hizmeti ağırlıklı görevler yüklenmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 13/07/2006 tarih ve 69 sayılı kararı ile Ağrı Et Kombinasının Kurumumuzca Ağrı İl özel İdaresinden devir alınmasına karar verilmiş olup Haziran 2007 yılında hizmete açılmıştır. Yeni Statümüzde faaliyette yedi olan kombina sayımız böylece SEKİZ olmuştur.
FAALİYETTE  OLAN  İŞYERLERİMİZ

Adana Et Kombinası
Ağrı Et Kombinası
Bingöl Et Kombinası
D.Bakır Et Kombinası
Erzurum Et Kombinası
Sakarya Et Kombinası
Sincan Et Sanayi İşl. Tavuk Kombinası
Van Et Kombinası

ET ve BALIK KURUMUNUN FAALİYETLERİNDE UYGULADIĞI ANA

POLİTİKALAR

Et ve Balık Kurumu karlılık ve verimlilik prensipleri içerisinde, kaynaklarını rasyonel kullanarak, zamanında etkili ve bilinçli kararlar alarak alım, üretim ve pazarlama gibi ana faaliyet konularında aşağıdaki politikaları izlemektedir:

  • Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak.
  • Alım yaparken üreticinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak amacı ile besi maliyet hesaplaması yaparak üreticiyi zarar ettirmeyecek alım fiyatlarını oluşturmak.
  • Hijyenik kurallara uygun sağlıklı, güvenli,kaliteli et ve et ürünlerini üretmek.
  • Üretici ve tüketici arasında denge oluşturmak suretiyle piyasa fiyat istikrarının oluşmasına katkı sağlamak.
  • Üretim ve pazarlama faaliyetlerini, hayvancılık sektörünün gelişmesine hizmet edecek şekilde yaparak sektörde düzenleyici ve destekleyici rol üstlenmek.
  • Piyasa ekonomisinin kuralları içerisinde sektörde rekabet şartlarını yerine getirerek karlılık ve verimlilik ilkeleri içerisinde geniş kitlelere hizmet sunmak.
  • Hayvancılık ve et sektöründeki etkin faaliyetleri ile Ülkenin genel istihdamına katkı sağlamak.

EBK NIN HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME POLİTİKASI
1960’lı yıllardan itibaren EBK, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi eğiterek bilinçlendirerek ahır besiciliğini teşvik etmiş ve entansif besiciliğe geçişi sağlamıştır.
Et ve Balık Kurumu uyguladığı politikalar ile hayvan alım kriterlerini oluşturarak kaliteli besicilik yapılmasını teşvik etmiştir. Hayvancılığın bir ticari sektör haline gelmesini ve ülkemizde et sanayinin gelişmesini sağlamıştır.
EBK, besiciliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla sözleşmeli besicilik projeleri geliştirerek uygulamaya sokmuş, böylece hayvancılığı bir ticari emtia olarak benimsetmiş ve çiftçilerin bu işi bir meslek olarak yapmalarını sağlamıştır.
EBK sözleşmeli besicilik sisteminin yanı sıra hayvan alımlarında randıman ve prim uygulaması esasını getirerek kaliteli besiciliği teşvik etmiş ve karkas ortalamalarının artmasını sağlamıştır.
EBK kuraklık, deprem vb felaket zamanlarında çiftçinin yanında olmuş, yerinde hayvanlarını almış ve destekleme sağlamıştır.
EBK’NIN ÜRETİM VE SATIŞ POLİTİKASI
Et ve Balık Kurumu kuruluş amacına uygun olarak çiftlikten sofraya kadar üretilen etin kontrolünü yapan ve halkımıza sağlıklı güvenli ürünler sunan bir kuruluştur. Et ve Balık Kurumuna  kesim için gelen hayvanlar veteriner hekimlerce canlı muayeneleri yapılır, sevk evrakları kontrol edilir, (böylece mevzuatına uygun hayvan hareketleri de denetlemiş olur.) Sağlıklı olan kesimlik besi hayvanları kesime sevk edilerek yine veteriner hekimlerimiz kontrolünde kesimleri yapılır. Etler ve sakatatlar sıkı bir muayeneden geçirilerek damgalanarak üretim ve satışa sunulur.
ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi (HACCP) ile ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmak suretiyle kaliteli Standard üretim yapılarak halkımızın tüketimine sunulmaktadır.
Modern teknolojilere sahip üretim tesislerimizde Halkımızın tüketim alışkanlıkları ve tercihleri doğrultusunda ürün çeşitlemesi yapılarak üretilen kıyma, kuşbaşı, biftek, pirzola vb. et ürünlerimiz ile sucuk, sosis, salam, kavurma ve köfte çeşitleri gibi şarküteri  ürünlerimiz   toptan ve perakende olarak ucuz kaliteli ve güvenli bir şekilde satışa sunulmaktadır.
Et ve Balık Kurumu Kombinalarında üretilen etlerin bir kısmı gövde halinde Bir kısmı da parçalanarak kemiksiz hale getirilip toptan ve perakende olarak satışa sunulur.
Bugüne kadar ülke hayvancılığının gelişmesi, desteklenmesi ve birim başına verimin artırılması ile sağlıklı güvenli kaliteli et ve et ürünleri üreterek tüketicilerin beslenmesinde çok önemli görevler üstlenmiş olan Kurumumuz bundan sonrada bu görevini başarı ile sürdürecektir.
TANITIM FİLMİ İNDİR

Paylaş :

“Et ve Balık Kurumu Tanıtım Filmi” hakkında 1 yorum

  1. benim 51 baş tosunum var kesime hazırdır. nerede kestiririm ve fiyatı ne dir bana yardımcı olumusunuz…saygılarrr…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir